Naprawy nie do naprawy - casting 2023

Twój samochód nabawił się usterki, z którą wielu mechaników i serwisów nie jest w stanie sobie poradzić? Nie załamuj się - znamy kogoś, kto z pewnością podoła temu zadaniu. Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się do programu "Naprawy nie do naprawy"!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Uczestników Castingu do Audycji pod tytułem „Naprawy nie do naprawy” Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TVN S.A. (dalej „TVN”, „my”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. TVN jest częścią grupy spółek Warner Bros. Discovery (dalej „Grupa TVN”). Możesz się skontaktować z nami pod adresem iod@tvn.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@discovery.com Skąd TVN ma Twoje dane? Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, gdy wypełniłeś formularz i zgłosiłeś swój udział w castingu („Casting”) do audycji pod tytułem „Naprawy nie do naprawy” (dalej „Audycja”), w następującym zakresie: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu, wizerunek, głos oraz inne charakteryzujące Cię informacje utrwalone w przesłanym przez Ciebie filmie zgłoszeniowym, w którym opowiadasz o powodach dokonania zgłoszenia lub na przesłanych przez Ciebie zdjęciach oraz zawarte przez Ciebie w odpowiedzi na otwarte pytania w formularzu zgłoszeniowym do Castingu. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez TVN? 1. TVN przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w celu: a) przeprowadzenia Castingu, weryfikacji uczestników Castingu i rozstrzygnięcia Castingu; b) na potrzeby promocji oraz budowania wizerunku TVN w związku z rozpowszechnianiem Audycji; c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym związanymi z Twoim udziałem w Castingu i/lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa). 2. TVN jest również uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy licencyjnej zawartej z Tobą poprzez zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu Castingu art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Czy musisz podać TVN swoje dane osobowe? Podanie przez Ciebie danych osobowych (w zakresie: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu, wizerunek, głos oraz inne charakteryzujące Cię informacje utrwalone w przesłanym przez Ciebie filmie zgłoszeniowym, w którym opowiadasz o powodach dokonania zgłoszenia lub na przesłanych przez Ciebie zdjęciach oraz zawarte przez Ciebie w odpowiedzi na otwarte pytania w formularzu zgłoszeniowym do Castingu) jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi Ci wzięcie udziału w Castingu. Jakie masz uprawnienia wobec TVN w zakresie przetwarzanych danych osobowych? Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie a także (w przypadkach gdy była przez Ciebie wyrażana zgoda na przetwarzanie danych) masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe. Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu. Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TVN do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Komu TVN przekazuje Twoje dane osobowe? Odbiorcą Twoich danych osobowych, które podałeś w formularzu zgłoszeniowym do Castingu będzie organizator Castingu Adam Klimek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ADAM KLIMEK” z siedzibą 05-230 Kobyłka, ul. Piotra Wysockiego 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 1250609174 („Organizator”). Dane zostaną powierzone Organizatorowi do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawartej z TVN w zakresie: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu, wizerunek, głos oraz inne charakteryzujące Cię informacje utrwalone w przesłanym przez Ciebie filmie zgłoszeniowym, w którym opowiadasz o powodach dokonania zgłoszenia lub na przesłanych przez Ciebie zdjęciach oraz zawarte przez Ciebie w odpowiedzi na otwarte pytania w formularzu zgłoszeniowym do Castingu. Twoje dane mogą być też przekazane innym podmiotom zaangażowanym w organizację Castingu, oraz podmiotom trzecim w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz TVN w zakresie obsługi IT, usług doradczych, administracyjnych, kontroli, podmiotom uczestniczącym w procesie produkcji Audycji, nadaniu lub rozpowszechnianiu Audycji oraz organom i instytucjom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Jak długo TVN przechowuje Twoje dane osobowe? TVN przechowuje Twoje dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia Castingu i wyboru uczestników Audycji przez czas trwania Castingu. Twoje dane osobowe niezbędne dla wykonywania umowy licencyjnej, którą zawarłeś z TVN akceptują regulamin Castingu będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy licencyjnej. W razie włączenia materiałów, w tym audiowizualnych, z Twoim udziałem do Audycji, TVN przechowuje Twoje dane osobowe zawarte w tych materiałach przez czas nadawania Audycji. Nagrane audycje przechowujemy dla celów archiwalnych przez czas nieokreślony. W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie zawartych z odbiorcami danych standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską. Masz prawo do uzyskania kopii takich standardowych klauzul umownych od TVN kontaktując się z nami za pośrednictwem specjalnej skrzynki mailowej: iod@tvn.pl. lub na adres skrzynki mailowej wyznaczonego przez TVN inspektora ochrony danych: dpo@discovery.com. Czy na podstawie Twoich danych osobowych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy używać ich do profilowania? Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będziemy także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe.

Źródło zdjęcia głównego: Bartosz Krupa

Pozostałe wiadomości